Lover for TUF

Lover for TROMS UNGDOMSFYLKING


(revidert ved årsmøte i Troms ungdomsfylking 14.03.2015

og korrigert ved årsmøtet 25.03.2017)


§ 1.FØREMÅL.


1. Troms Ungdomsfylking skal arbeide for å styrke den frilynde ungdomsrørsla i sitt område i

    samsvar med føremålet og arbeidsprogrammet i Noregs Ungdomslag.

2. Troms Ungdomsfylking skal være ein fast bindelekk mellom laga og Noregs Ungdomslag.

    Særleg skal fylkeslaget ha ansvar for å fremje felles kulturelle og økonomiske føremål, skipe

    nye lag og kome med nye tilbod til medlemmene gjennom laga.


§ 2. MEDLEMSKAP


1. Troms Ungdomsfylking er med i Noregs Ungdomslag og godkjenner lovene og føresegnene til

    landslaget.

2. Alle einskildlaga i Troms Ungdomsfylking sitt distrikt som vil arbeide i samsvar med føremålet

    til Noregs Ungdomslag og som har lover godkjent av fylkeslaget, kan bli medlem av Troms

    Ungdomsfylking.

3. Troms Ungdomsfylking kan ta opp einskildmedlemmer beinveges der det ikkje er

    ungdomslag.

4. Lokallaga betaler medlemskontigent etter satsar fastsett av årsmøtet i fylkeslaget.


§ 3. ÅRSRAPPORTERING


1. Arbeidet i fylkeslaget bør følgje kalenderåret.

2. Fylkeslaget melder inn nyvalde tillitsfolk til Noregs Ungdomslag kvart år så snart årsmøtet i

    fylkeslaget er halde.

3. Troms Ungdomsfylking sender årsmelding og årsrekneskap til Noregs Ungdomslag kvart år

    innan 1.april.


§ 4. ÅRSMØTET


1. Årsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av mars. Omframt årsmøte skal haldast når

    årsmøtet, styret eller 1/3 av einskildlaga krev det.

2. Alle einskildlaga som har sendt årsmelding og årspengar for siste året kan sende

    representantar til årsmøtet rekna etter medlemtalet slik:

     Lag med opptil 50 medlemmar over 14 år: 2 utsendingar

     Lag med opptil 75 medlemmar over 14 år: 3 utsendingar

     Lag med opptil 100 medlemmar over 14 år: 4 utsendingar

     Sidan 1 for kvar påbyrja 50 medlemmar.

3. Lokallag som har sendt årsmelding for føregåande år, og betalt årspengar for føregåande år

    for minst 5 medlemmer over 14 år har rett til utsendingar.

4. Årsmøtet vel styre, fagnemnder, ettersynsfolk/-firma, valnemd og andre råd og utval som til

    ein kvar tid er nødvendig. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å velje desse.

5. Årsmøtet vel utsendingar til årsmøtet i Noregs Ungdomslag, og/eller gir styret fullmakt til å

    velje desse.

6. Årsmøtet skal ta stoda til årsmelding, ettersett rekneskap, arbeidsprogram, budsjett og andre

    saker som styret legg fram for det.

7. Innkallinga til årsmøtet skal sendast ut minst 1 månad føreåt saman med sakslista.

    Saksdokumentane skal sendast ut minst 14 dagar før årsmøtet.

8. Røysterett på årsmøtet har styret i fylkeslaget og utsendingane frå einskildlaga.

9. Saker som laga vil ta opp på årsmøtet må være komne til styret innan 1.februar.


§ 5. STYRET


1. Styret skal ha leiar, minst 4 styremedlemmar og 3 varamedlemmer. Styret vel seg i mellom

    nestleiar, kasserar, sekretær og andre etter det som er aktuelt for fylkeslaget. Styret har

    fullmakt til å opprette dei nemder/komitear/utvalg som til ei kvar tid er nødvendig. Leiar blir

    vald for 1 år. Dei andre styremedlemmene blir valde for 2 år, slik at halvparten står på val

    kvart år. Varamedlemmene blir valde for 1 år.

2. Tromsringen vel sjølv ei arbeidsgruppe som har kontakt med styret.

3. Styret leier arbeidet i fylkeslaget i samsvar med laget sitt arbeidsprogram, lover og budsjett.

4. Styret skal føre referat frå styremøta.

5. Styret er vedtaksført når minst 3 styremedlemmer er tilstades. I høve til røystetal i styret, er

    leiaren si røyst avgjerande.


§ 6. ANDRE FUNKSJONAR


1. Valnemda har 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene blir valde for 2 år slik at

    halvparten står på val kvart år. Varamedlemmene blir valde for 1 år.

2. Det blir valde 2 ettersynsfolk for 1 år om gangen.


§ 7 TRYGGING AV EIGA


1. Fylkeslaget kan ikkje leggast ned eller skifte føremål dersom minst 5 einskildlag vil halde det i

    gang. Dersom fylkeslaget blir lagd ned eller skifter føremål så det ikkje lenger kan stå i Noregs

    ungdomslag, skal styret i Noregs Ungdomslag ta vare på middelen i fylkeslaget. Går det 15 år

    frå middelen er teken over og fylkeslaget ikkje er kome i gang att, eller det ikkje er skipa et

    nytt godkjent fylkeslag, tek styret i Noregs ungdomslag over middelen. Middelen skal nyttast

    til kulturelle formål i Troms.

2. Fylkeslaget skal ta vare på middelen til einskildlag som blir lagd ned eller skiftar føremål så

    dei ikkje lenger kan vere med i fylkeslaget. Dersom laget ikkje er kommen i gang att om 15 år,

    eller det ikkje er skipa et nytt godkjent lag på staden, skal midelen nyttast på den måten som

    er fastsatt til lova i laget. Dersom lagslova ikkje seier noko om dette, skal midelen overlatst til

    kommunestyret/bystyret som nyttar han til beste for ungdomsarbeida på staden.

3. Utgiftene med styringa skal betalast av midelen.


§ 8. UTSTØYTING AV LAG


1. Einskildlag som skader fylkeslaget sitt arbeid og omdøme eller bryt denne lova på anna vis,

    kan styret i Troms Ungdomsfylking støyte ut. Eit slikt vedtak kan ankast for styret i Noregs

    Ungdomslag for endeleg avgjerd.

2. Lag som ikkje har sendt årsmelding og/eller står til rest med årspengar for dei siste 3 åra, kan

    strykast av medlemslista.


§ 9. YMSE


1. Lover og føresegner for Noregs Ungdomslag som omhandlar tilhøve til fylkeslaget eller

    organisasjonen generelt, gjeld for Troms ungdomsfylking.


§ 10. LOVENDRING


1. Framlegg til lovendring må vere komen til styret minst 2 månader før årsmøtet og

    kunngjerast for einskildlaga minst 1 månad før årsmøtet. Årsmøtet kan da vedta framlegget

    med 2/3 røystefleirtal.

2. Endring av lova må godkjennast av styret i Noregs ungdomslag.